Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap


Op school is de directie belast met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een bestuur. Voor onze school is dit het gemeentebestuur van de gemeente Westerwolde. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Deze beslissingen worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad (vanaf nu MR). In deze MR zit een vertegenwoordiging van de leerkrachten en van de ouders van de school.
Voor elke geleding worden er om de drie jaar verkiezingen gehouden. De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Het bestuur laat de argumenten van de MR meewegen bij het uiteindelijk besluit. Zo kan een MR adviseren over een fusie met een andere school of over de vakantieregeling. Voor sommige beslissingen heeft het bestuur de instemming nodig van de MR zoals bij het vaststellen van bijvoorbeeld het schoolplan. Het bestuur kan hierover geen besluit nemen zonder dat de MR haar instemming heeft gegeven.
Voor alle openbare basisscholen rechtstreeks vallen onder het gemeentebestuur is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (vanaf nu GMR). Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn. In deze GMR zitten vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de betreffende scholen. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders en verzorgers invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden gehouden in de school.