Leerplicht

Informatie over leerplicht in het onderwijs

De leerplicht


De overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, de "Leerplichtwet 1969". In deze wet staat onder andere dat een kind van 4 jaar naar school mag en dat een kind vanaf 5 jaar naar school moet. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

Vrijstelling van de leerplicht
Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Er zijn drie soorten vrijstelling mogelijk:

  • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar

  • Vrijstelling van inschrijving op een school

  • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek


Verzuim
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind(eren) naar school gaan. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplicht wet. In deze wet staat, dat het de taak van ouders is, ervoor te zorgen dat een kind elke dag naar school gaat. Het hebben van bijvoorbeeld een gebroken arm, sportblessure of een ander (licht) lichamelijk ongemak is geen geldige reden om de school te verzuimen.
De school is verplicht bij te houden of uw kind wel of niet aanwezig is. Als uw kind ziek is, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de school. Als uw kind zonder geldige reden afwezig is wordt dezelfde dag telefonisch contact met u opgenomen. Kan uw kind niet meedoen aan een onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een schoolreis), dan zorgt de school altijd voor een alternatief en is uw kind niet vrij. Indien een leerling ongeoorloofd de school verzuimt is de directie van de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Verlof buiten de schoolvakanties
In bijzondere gevallen kan de school aan uw kind(eren) extra verlof verlenen. De leerplichtwet geeft daarvoor een aantal mogelijkheden. Wilt u gebruik maken van deze regeling dan kunt u contact opnemen met de directie. Er moet een formulier, ‘aanvraag verlof’ worden ingevuld waarop u moet invullen voor wie verlof wordt aangevraagd, voor welke dag of periode en de reden.
Het is aan de directie of leerplichtambtenaar te beoordelen of het verlof kan worden toegestaan en verleend. Een school is verplicht het verzuim van de leerling (zowel geoorloofd als ongeoorloofd) bij te houden. De directie van de school moet zich in voorkomende gevallen verantwoorden voor het al of niet verleende verlof. Bovendien hebben de ouders de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de directie of de leerplichtambtenaar. Het is dus van belang dat de school een zorgvuldige administratie bijhoudt.

Geoorloofd schoolverzuim
Er kunnen belangrijke redenen zijn waarom u extra verlof wilt aanvragen, bijvoorbeeld voor een familiegebeurtenis, zoals een huwelijk of een begrafenis; een verhuizing; ziekte of een religieuze verplichting. Verlof moet u 2 maanden van tevoren aanvragen bij de directeur van de school. U dient hiervoor gebruik te maken van het aanvraagformulier. Dit formulier is bij alle scholen verkrijgbaar. Aan het verlenen van verlof zijn strikte regels verbonden. De directeur of de leerplichtambtenaar beslist of er voldoende gronden zijn om het verlof toe te kennen.

Zonder toestemming verlof nemen
Wanneer u zonder voorafgaand verkregen toestemming verlof neemt, dan wordt melding aan de leerplichtambtenaar gedaan. De leerplichtambtenaar legt een huisbezoek af en kan u oproepen voor het maken van een proces-verbaal.

De leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar let erop dat iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet:

  • Controleert bij verzuim.
  • Bemiddelt bij problemen tussen leerlingen, ouders en scholen.

  • Werkt mee aan het (her) plaatsen van (dreigende) uitvallers.

  • Maakt bij herhaaldelijk verzuim een proces-verbaal op.


Meer informatie:
Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Of bel met de gemeente 0599 32 02 20 en vraag naar de leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering
De school heeft de mogelijkheid een leerling te schorsen, bijvoorbeeld als er sprake is van storend of agressief gedrag. Het protocol schorsing en verwijdering treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht of bij bedreiging door agressief gedrag van ouders. Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te sturen en vindt daarom bij uitzondering plaats.
Als de schorsing langer duurt dan één dag dan moet de school dit melden bij het bestuur, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. De schorsing mag maximaal 1 week duren. Gedurende de schorsing krijgt de leerling huiswerk mee.
Na de schorsing volgt een terugkomgesprek met de directie en eventueel de APC’er.
De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en met de ouders/verzorgers van de leerling en het bevoegd gezag gedeeld. Indien blijkt dat ouders/verzorgers en leerling zich niet aan de gemaakte afspraken houden, kan de leerling opnieuw geschorst worden.

In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag besluiten een leerling te verwijderen. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als:

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;

  • een leerling zich voortdurend agressief gedraagt;

  • er ernstige conflicten zijn (ook als ouders daar bij betrokken zijn).


De schorsing mag maximaal drie weken duren. Ouders krijgen schriftelijk bericht over de schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.