Klachtenregeling

De klachtenregeling van onze school

Klachtenregeling


Op school kunnen problemen ontstaan tussen bijvoorbeeld ouders of leerlingen en de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Er zijn twee klachtenroutes te onderscheiden. De interne klachtenprocedure en de externe klachtenprocedure. Bij voorkeur wordt eerst de interne procedure gevolgd, waarna indien nodig de externe procedure plaatsvindt.

Interne klachtenprocedure
Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Levert dit niets op of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u een officiële klacht indienen.
Voor de interne procedure kunnen klachten bij het College van B&W gemeente Westerwolde, t.a.v. de heer W. Potze, worden ingediend of bij de Beleidsmedewerker onderwijs t.a.v. mevrouw L. de Jonge. Adres: Postbus 14, 9550 AA Sellingen.
Voorwaarden klaagschrift:

  • moet schriftelijk, ondertekend per brief of per e-mail, worden ingediend;

  • bevat naam en adres van de klager;

  • bevat naam van degene tegen wie de klacht is gericht (deze persoon noemen we de ‘verweerder’);

  • bevat een omschrijving van de klacht, en van de feiten en omstandigheden zoals die zich volgens de klager hebben voorgedaan.


Wij proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen volgens de interne klachtenregeling. De regeling ligt ter inzage op school en in het gemeentehuis.
Maar ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door ons niet op te lossen is.
Als blijkt dat de inhoud van de klacht niet intern opgelost kan worden, kan alsnog gekozen worden voor een externe procedure.

Externe klachtenprocedure
Soms wordt besloten een klacht voor te leggen aan een klachtencommissie. Voor onze scholen zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij deze klachtencommissie. Als een klacht wordt ingediend bij de LKC wordt in overleg met partijen eerst bekeken of de klacht ook intern op school in behandeling kan worden genomen. Een formele klachtbehandeling via een procedure bij de LKC kan zo voorkomen worden. In veel zaken blijkt deze werkwijze succesvol te zijn.
Indien de LKC uw klacht in behandeling neemt, zal zij advies uitbrengen aan het bestuur. Op basis van het advies kan het bestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl treft u meer informatie over klachtbehandeling door de LKC.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft, kunt u ook de vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school. De vertrouwenspersoon is: mevrouw Gineke Lucas, g.lucas@gimd.nl, telefoonnummer: 06-20303802.

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs
Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over: - - seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • discriminatie en radicalisering;

  • ernstig fysiek geweld;

  • grove pesterijen.


De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in de bij de klachtencommissie van de school.
Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Privacy
Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en leden van het schoolteam. Daarbij moeten de scholen zich houden aan de wettelijk eisen die gelden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (Tot 25 mei 2018 Wet Bescherming Persoonsgegevens)
De scholen hebben de plicht te vermelden op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast moeten de scholen ouders en leerlingen wijzen op hun rechten. Zo hebben ouders van leerlingen het recht op inzage van hun gegevens en het recht om wijzigingen te laten aanbrengen of gegevens te laten verwijderen. Bij het delen van informatie met derden moeten ouders hierover geïnformeerd worden en mogelijk om toestemming gevraagd worden.

Scholen mogen op grond van de AVG in principe alleen met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling informatie verstrekken aan derden. Hierbij wordt aangemerkt dat indien voldaan wordt aan de criteria voor een overmacht situatie, de school kan besluiten om zonder toestemming informatie te verstrekken aan derden.