De school

Informatie over onze school

Onze school


Basisschool Op d ’Esch is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.

Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Non-discriminatie
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid huidskleur, wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.

Ons logo
Het logo is ontworpen door Kasper Klap (oud leerling van
onze school) en u ziet hierin de vorm van het toenmalige
schoolgebouw.
Ook de ligging van de school op een es (=opgehoogde
landbouwgrond en vroeger geschreven als Esch) is er in verwerkt.
Dit verklaart de naam van de school. Het logo is opgebouwd uit de
basisvormen vierkant, driehoek en rechthoek en de primaire kleuren rood, geel en groen.

Kernwaarden
Op onze school wordt elke dag gewerkt vanuit 3 kernwaarden:

Vriendelijkheid
Vriendelijk gedrag kost evenveel als niet-vriendelijk gedrag en het levert veel meer op. De leerkrachten gaan de leerlingen voor in elke dag weer met goede zin beginnen aan een zoektocht naar kennisinhouden en mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Samen
Niemand hoeft het alleen te doen. Zeker op school mag je vragen om hulp van de leerkracht en van de andere leerlingen. We zijn met velen in deze wereld en moeten samen leren leven.

Ruimte
Op onze school krijgt elke leerling de ruimte om zich te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren elkaar de ruimte te geven en elkaars ruimte niet te beperken.

Onze onderwijsvisie


Je prettig voelen in een veilige omgeving.
Kinderen moeten “goed in hun vel” zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing.
Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Dit doen wij door zorg te dragen voor een positieve pedagogische sfeer. Pedagogisch klimaat is gericht op respect voor de ander. Het kind moet leren respect te hebben voor andersdenkenden. Ieder kind moet zich geaccepteerd voelen.
We streven ernaar, dat kinderen zich veilig zullen voelen in de school en de schoolomgeving. Ze moeten leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar en in de leerkrachten. Ze moeten leren omgaan met de eigen gevoelens en emoties en met die van anderen. Er is aandacht voor de persoonlijke problemen en vreugde van de kinderen.

Plezier, vaardigheden, kennis.
Volwassen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.

Optimaal ontplooien
De kinderen komen de school binnen als 4 jarigen en 8 jaar later vertrekken ze weer. In de tussentijd is er veel gebeurd. In hun ontwikkeling als persoon zijn de leerlingen gegroeid van een afhankelijke kleuter naar een tiener die zich bewust is van zijn omgeving en zelfstandig kan denken, relaties kan aangaan, samen kan werken, verantwoordelijkheid kan dragen en zelf problemen kan oplossen.
Aan het einde van groep 8 verlaten de leerlingen de school als jonge persoonlijkheden met voldoende (cognitieve) bagage om zich in de wereld van ‘morgen’ verder te kunnen ontwikkelen.