Aanmelden

Uw kind aanmelden op onze school

Aanmelden / inschrijven op school


Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

Stap 1. Kennismaken.
Met ouders en verzorgers die voor het eerst kinderen aanmelden, wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden de ouders of verzorgers geïnformeerd over de school, het onderwijs en de algemene gang van zaken. Er worden vragen van ouders beantwoord en een rondleiding door de school geboden. De ouders ontvangen een aanmeldingsformulier en een informatiegids.

Stap 2. Aanmeldingsformulier invullen en inleveren.
Als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en ingeleverd worden afspraken gemaakt over wanneer uw kind alvast naar school mag om te wennen. Uw kind mag namelijk als het tenminste drie jaar en tien maanden is, maximaal 5 dagen naar school tot aan het moment dat het vier jaar is.
Als ouder ontvangt u een informatiegids met alle praktische informatie en een jaarkalender waardoor u weet welke activiteiten wanneer plaatsvinden.

Grenzen aan toelating
Artikel 46 van de Wet op Primair Onderwijs bepaalt dat openbare scholen “toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing”. Dit betekent dat het openbaar onderwijs algemeen toegankelijk is. Het betekent echter niet dat altijd alle kinderen moeten worden toegelaten. In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag besluiten een leerling niet toe te laten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een te verwachten ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school of als de school de vereiste zorg niet kan geven. Nadere informatie hierover staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Wat verwachten wij van een 4-jarige?

  • Dat het kind zindelijk is.

  • Dat het zichzelf kan redden op de wc.

  • Dat het zelf kleding en schoenen aan en uit kan doen. (veters hoeft nog niet)


Ziekte
Als uw kind ziek is verzoeken wij u om dit voor 8.30 uur te melden. Bij afwezigheid in verband met bezoek aan de arts, tandarts, enz. willen wij dit graag van te voren weten. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zullen wij hiernaar informeren.

Lesuitval
Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt direct geprobeerd een vervang(st)er te vinden die de klas kan overnemen. De school doet eerst een beroep op invalleerkrachten die reeds aan onze school hebben vervangen. Het is echter af en toe moeilijk invalleerkrachten te vinden. Als er geen vervangende groepsleerkrachten beschikbaar zijn dan gaan we kijken of:

  • de leerlingen van de desbetreffende klas ingedeeld kunnen worden bij een andere klas

  • of verdeeld kunnen worden over andere groepen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groepen en de leeftijd van de kinderen.

  • een leerkracht van de school die dag zogenaamde “niet lesgevende taken” heeft die uitgesteld kunnen worden de klas kan overnemen.


Mocht bovenstaande niet kunnen, dan zijn we genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Dit doen we echter niet zonder de ouders dit mondeling, telefonisch of schriftelijk te hebben meegedeeld. Kinderen waarvan we de ouders/verzorgers of oppas niet direct kunnen bereiken worden op school opgevangen.